تایید نسخه جدید سامانه

نسخه جدید سامانه در محل سازمان امور استخدامی  کشور و حضور آقای دکتر رفیع زاده ارایه شده و مورد تایید قرار گرفت